Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Ensiapulainen

Y-tunnus: 1792622-1

Osoite: Niemenpääntie 6

13300 Hämeenlinna

puhelin: 045-123 8418

sähköposti: asiakaspalvelu@ensiapulainen.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Heli Rainio

Osoite: Niemenpääntie 6

13300 Hämeenlinna

Puhelin: 045-123 8418

Sähköposti: heli.rainio@ensiapulainen.fi

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan kanssa tehdään kirjallinen palvelusopimus. Rekisterin tarkoituksena on sopimuksen sekä turvallisen hoidon kannalta oleellisten terveystietojen dokumentointi ja talletus. Rekisterin tietojen perusteella työntekijällä on asiakkaan palvelukäyntiä varten tarvittavat tiedot. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon asiakkaista kerätään henkilötietojärjestelmään tietoja hoidon jatkuvuuden sekä laskutuksen takia. Rekisteriin kerätään vain asiakassuhteen kannalta välttämättömät tiedot. Vain asianomaisella työntekijällä on pääsy tietoihin. Tietoja käsitellään laskutus- ja maksujen perintäasioissa sekä Ensiapulaisen palvelujen markkinoinnissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen markkinointitarkoituksissa.

Rekisteröitävät tiedot

Asiakasrekisteriin kirjataan asiakkaiden henkilötiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, lähiomainen ja hänen yhteystietonsa). Lisäksi rekisteröidään asiakkaan mahdolliset perussairaudet ja sellaisia terveystietoja, jotka olennaisesti vaikuttavat hänen hoitoonsa. Rekisteriin voidaan myös kirjata asiakkaan tilaamat palvelut sekä laskutustietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jokaisen jatkuvan asiakkuuden kanssa tehdään tavoitteellinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimusten teon yhteydessä asiakasta ja/tai hänen läheistään haastatellaan ja nämä tiedot kirjataan asiakastietojärjestelmään. Tietoja voidaan saada myös erilaisista asiakkaiden yhteydenottopyynnöistä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle taholle tai kolmansille tahoille. Yritys hoitaa itse sekä hoitosopimukset, hoidon että raportoinnin. Yritys myös hoitaa itse laskutuksen asiakkaille. Poikkeustilanteessa ja vain asiakkaan suostumuksella voidaan esimerkiksi lääkärille antaa terveysseurantaa koskevia tietoja sairauteen liittyen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Ensiapulaisen toimitiloissa lukitussa tilassa. Avain tähän tilaan on vain Ensiapulaisen toiminnanjohtajalla.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastiedot kerätään ja talletetaan sähköiseen asiakasrekisteriin.  Rekisteri on suojattu salasanalla ja vain rekisterinpitäjällä on pääsy tietoihin. Rekisterinpitäjä noudattaa vaitiolovelvollisuutta.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Asiakkaalla tai hänen valtuuttamallaan läheisellä on koska tahansa oikeus tarkistaa asiakkaasta tallennetut tiedot ja pyytää niihin tarvittaessa korjausta. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Tarkastus- tai korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.