Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma 2018

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

1 Palveluntuottaja

Nimi: Ensiapulainen

Y-tunnus: 1792622-1

Toimintayksikön katuosoite

Niemenpääntie 6
13300 Hämeenlinna

Toimintayksikön vastaava esimies

Sairaanhoitaja Heli Rainio

Puhelin ja sähköposti

045-123 8418, asiakaspalvelu@ensiapulainen.fi

Toiminta-alue: Hämeenlinna

Palvelumuoto

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito, kohderyhminä ikäihmiset, vajaatoimintaiset aikuiset, vammaiset lapset ja aikuiset sekä lapsiperheet

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta
21.6.2018/Hämeenlinna

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta

2 ENSIAPULAISEN TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksena on tarjota yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä kotityö- ja hoivapalveluja asiakkaiden koteihin. Kotiapu ja kotihoito auttavat asiakasta selviytymään kotonaan mahdollisimman pitkään. Ensiapulainen tarjoaa myös asiointi- ja virkistyspalveluita edistäen asiakkaiden osallisuutta omassa elämässään ja asioiden hoidossa sekä tukemalla näin sosiaalista aktiivisuutta. Ensiapulainen tarjoaa kevyttä siivousta osana sosiaalihuollon palveluja. Palveluihin kuuluu yhtenä osana tai erillisenä palveluna Mitä kuuluu? – soittopalvelu, jossa lisätään ikäihmisen turvallisuudentunnetta puhelinsoitolla, varmistetaan hänen hyvinvointinsa tai käytetään palvelua osana sosiaalisuuden lisäämistä ikäihmisen arkeen. Ensiapulaisen henkilöstö asioi asiakkaan kanssa tarvittaessa myös englanniksi tai ruotsiksi.

Vammaispalvelujen osalta Ensiapulaisen palveluihin kuuluvat henkilökohtainen avustaminen ja sijaishoito kotona.

Ensiapulainen tarjoaa myös lapsiperheiden kotipalvelua tilapäisenä tai säännöllisenä palveluna. Lapsiperheiden kotipalveluun kuuluvat lasten hoito, kevyt siivous, ruuanlaitto ja vanhempien henkinen tukeminen vanhemmuudessa ja kasvatuksessa. Tarkoituksena on tukea perheitä selviytymään normaalissa arjessa. Palveluihin kuuluu myös sairaan lapsen hoito.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Ensiapulaisen arvoja ovat toiminnan ja palvelujen asiakaslähtöisyys, asiakkaan kunnioitus sekä itsemääräämisoikeus. Palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tarvittaessa suunnitteluun otetaan mukaan asiakkaan läheiset ja omaiset. Asiakkaan mielipiteitä kunnioitetaan. Palvelu on luotettavaa, joustavaa ja turvallista. Palvelu on kiireetöntä ja asiakkaan omaa toimintakykyä tukevaa ja edistävää. Asiakkaiden kanssa tehdään sopimus sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen myynnistä. Tämän pohjalta laaditaan yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelma sekä palvelusopimus. Nämä ovat edellytyksiä arvonlisäverottomalle palvelulle.
Toimintaperiaatteisiin kuuluu ehdottomasti salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä luottamus ja ammatillinen mutta samalla lämmin ja läheinen ote hoitotyöhön ja asiakkaaseen.

 

3 RISKINHALLINTA

Riskinhallinnan työnjako

Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista

Riskitekijät kartoitetaan yrittäjän/työntekijän ja asiakkaan näkökulmista. Riskitekijät voivat liittyä asiakkaaseen ja hänen toimintakykyynsä, kuten kaatuminen, putoaminen, itsensä tai toisen satuttaminen jollain tavalla. Kaikkiin ympäristön rakenteellisiin riskitekijöihin pyritään puuttumaan ottamalla riskitekijät puheeksi ja mahdollisesti poistamalla niitä. Asiakkaan omaan turvallisuuteen liittyviin tekijöihin vaikutetaan hankkimalla hänelle tarvittavia apuvälineitä. Riskitekijöitä esimerkiksi lääkepoikkeamien tai aseptiikan kannalta voidaan vähentää tai poistaa varaamalla palvelujen tuottamiseen riittävästi aikaa ja tekemällä työ mahdollisimman ergonomisesti. Asiakkaiden kanssa on toimittava yhteisymmärryksessä ja –työssä rauhallisesti ja ihmisyyttä kunnioittaen.

Miten Ensiapulaisen henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit?

Riskikartoitus tehdään ottaen huomioon sekä asiakkaan kunto ja siihen liittyvät asiat että työn toimintaympäristöön, eli useimmiten asiakkaan kotiin liittyvät riskit ja mahdolliset olemassa olevat epäkohdat. Havaitut epäkohdat ja riskipaikat otetaan puheeksi asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa ja mietitään yhdessä kuinka riskejä voi pienentää, tai havaittuja epäkohtia korjata. Henkilökunta ilmoittaa riskikartoituksen tiedot myös Ensiapulaisen toiminnanjohtajalle. Epäkohtien sovittuja korjaamistoimenpiteitä seurataan ja niiden edistyminen merkitään riskikartoitukseen. Laatupoikkeamista ja hoidon sekä asiakkaan kohtelun laatuvaatimuksista keskustellaan säännöllisesti Ensiapulaisen yhteisissä kokouksissa. Uuden työntekijän kanssa em. asiat käydään läpi perehdytyksessä.

Haittatapahtumien ja läheltä piti –tilanteiden käsittely ja dokumentointi Ensiapulaisessa

Haittatapahtumat raportoidaan asiakkaalle ja/tai hänen läheiselleen suullisesti. Haittatapahtumat kirjataan myös asiakkaan tietoihin. Tarvittaessa asiakasta ja/tai hänen läheistään ohjataan viemään asiaa eteenpäin tai hakemaan korvauksia. Haittatapahtumien laadusta ja määrästä pidetään kirjaa myös liittämättä niitä asiakkaan tietoihin. Myös läheltä piti -tilanteet kirjataan em. tavalla. Haittatapahtumat käsitellään ja käydään läpi ko. työntekijän ja Ensiapulaisen toiminnanjohtajan kanssa ja mietitään mistä tapahtuma johtui ja voidaanko sen toistuminen estää/miten se voidaan estää.

Epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin reagoiminen Ensiapulaisessa

Kaikki haittatapahtumat sekä läheltä piti -tilanteet otetaan vakavasti, tutkitaan mitä on tapahtunut ja mistä tapahtuma saattoi johtua. Tällä tavoin toimien voidaan riskitapahtumia ennakoida ja välttää jatkossa. Asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa asiaa käydään läpi niin monta kertaa kuin he haluavat ja kunnes asiasta päästään yhteisymmärrykseen. Asiaa pahoitellaan ja osoitetaan, että haittatapahtumat pyritään välttämään ja poistamaan.

Muutoksista tiedottaminen

Muutoksista työskentelyssä laaditaan ohjeistus, joka käydään läpi henkilöstön kanssa yhteisessä kokouksessa.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?

Yrittäjä Heli Rainio. Henkilökunnan lisääntyessä käydään omavalvontaan liittyviä asioita läpi myös yhteisesti ja henkilökuntaa kuunnellaan suunnitelman päivittämisessä.

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot

Heli Rainio, p. 045-123 8418 asiakaspalvelu@ensiapulainen.fi

Ensiapulaisen omavalvontasuunnitelman päivittäminen

Omavalvontasuunnitelman päivittämisestä vastaa Heli Rainio. Suunnitelma päivitetään aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Ensiapulaisen omavalvontasuunnitelman julkisuus

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yrittäjän kotona ja aina pyynnöstä. Yrittäjä kantaa suunnitelmaa mukanaan asiakaskäynneillä ja suunnitelmasta on mahdollisuus myös saada halutessaan kopio.

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja siinä käytettävät mittarit

Asiakkaan ja tarvittaessa myös hänen läheisensä kanssa käydään haastattelu, jossa palvelujen tarve kartoitetaan huolellisesti asiakaslähtöisesti ja ammatillisesti arvioiden. Haastattelijalla on tiedossa palvelut, joita yrityksessä tuotetaan ja tarvittaessa hän ehdottaa palveluja, jotka parhaiten vastaisivat asiakkaan tarpeeseen ja tilanteeseen.
Käytettäviä mittareita ovat esimerkiksi BMI, 15d-elämänlaatumittari, MMSE, elämäntapaohjauksissa myös AUDIT ja diabeteksen riskitesti.

Asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä palvelutarpeen arvioinnissa

Asiakas ja/tai hänen läheisensä ovat aina mukana alkukartoituksessa, jossa palveluntarve kartoitetaan. Asiakkaan mielipiteitä ja näkemyksiä sekä läheisen huolia ja epävarmuuksia kuunnellaan ja palvelukartoitus ja palvelusuunnitelma rakennetaan yhdessä asiakaslähtöisesti haastattelun pohjalta.

Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen ja sen toteutumisen seuraaminen

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan aina heti hoitosuhteen alussa asiakkaan ja/tai hänen läheisensä kanssa yhdessä ja asiakaslähtöisesti. Toteutumista arvioidaan aina asiakaskäynneillä ja myös asiakkaan/hänen läheisensä arvioita kysytään käyntien yhteydessä. 3-6kk välein suunnitelma käydään läpi yhteisesti ja sovitusti asianomaisten kanssa.

Miten Ensiapulaisessa varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?

Hoito- ja palvelusuunnitelmapohjan läpikäyminen on osa perehdytystä ja se käydään läpi jokaisen uuden työntekijän kanssa.

Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Miten Ensiapulaisessa vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään?

Ensiapulaisen koko henkilöstö kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ottamalla asiakkaan ja hänen läheisensä mukaan heti alusta alkaen palvelutarpeen arviointiin ja tarvittavien palveluiden suunnittelemiseen. Käyntien sisällöt suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan toiveiden mukaan. Käyntiajat sovitellaan yksilöllisesti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Asiakkaalla on myös oikeus peruuttaa sovittu kotikäynti.
Asiakkaan yksityisyyttä suojellaan noudattamalla ehdottomasti vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Sähköiset asiakirjat ja asiakastiedot on suojattu salasanalla, joka on vain niiden henkilöstön edustajien tiedossa, joilla on Ensiapulaisessa hoitosuhde asiakkaaseen. Paperiset muistiinpanot tai muut tiedot säilytetään lukollisessa laatikostossa, jonka avain on vain yrityksen omistajan hallussa ja saatavilla.
Asiakkaan kanssa hänen kotinsa ulkopuolella liikuttaessa pidetään huolta asianmukaisesta vaatetuksesta, eikä hänen asioistaan puhuta ääneen muiden kuullen.

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Jos rajoitustoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan, on niille oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen.

Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu?

Ensiapulaisessa ei käytetä rajoitteita tai pakotteita.

Asiakkaiden kohtelu Ensiapulaisessa

Ensiapulaisen henkilöstön yksi tärkeimmistä arvoista on asiakkaan hyvä ja inhimillinen kohtelu. Ensiapulaisen henkilöstö kohtaa asiakkaan tasa-arvoisena ihmisenä asiakaslähtöisesti, asiakasta kuunnellen ja hänen mielipiteitään kunnioittaen. Asiakas on oman elämänsä ja vointinsa asiantuntija. Jos kohtelun asiallisuudesta tulee erimielisyyttä, toivotaan asiakkaan tai hänen läheisensä ottavan asia heti puheeksi asianomaisen kanssa. Jos tämä ei jostain syystä onnistu, voi asiattomaksi koetusta kohtelusta lähettää Ensiapulaisen yrittäjälle sähköpostia, soittaa puhelimella, laittaa viestin erilaisten sähköisten mobiilisovellusten kautta tai ottamalla yhteyttä yleiseen kuluttaja-asiamieheen tai Valviraan. Nämä yhteystiedot ovat Ensiapulaisen asiakkaan palvelusopimuksessa, joka jää asiakkaalle. Asiattomaksi koettuun käytökseen tai kohteluun reagoidaan Ensiapulaisessa aina ja keskustellaan asianomaisen kanssa.

Tapahtuma otetaan puheeksi reilusti ja asiallisesti ja selvitetään tapahtumien kulku. Asiaan etsitään ratkaisu, jonka perusteella toimintaa korjataan jos tarvetta tai mahdollisuuksia siihen on. Asiaa pahoitellaan asiakkaalle ja hänen läheiselleen.

Palautteen kerääminen

Asiakaspalautetta kerätään suullisesti asiakaskäyntien yhteydessä. Lisäksi asiakas ja/tai hänen läheisensä saa tiedon muista kanavista, kuten puhelin (tekstiviesti), sähköposti (asiakaspalvelu@ensiapulainen.fi) ja erilaisten mobiilisovellusten viestitoiminnot, joilla palautetta voi antaa. Palautteen voi myös kirjoittaa vapaamuotoisesti paperille ja lähettää postilla yrittäjän kotiosoitteeseen. Palautetta kerätään myös systemaattisesti kerran vuodessa asiakasrekisterin perusteella.

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä

Kaikki asiakaspalautteet käydään läpi heti niiden tullessa ja kerätään käytäväksi läpi yhteisessä kokouksessa henkilöstön kanssa säännöllisin väliajoin.

Asiakkaan oikeusturva

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.

Muistutuksen vastaanottaja

Heli Rainio, puh. 045-123 8418, asiakaspalvelu@ensiapulainen.fi

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista

029 553 6901 (arkisin 10–14), https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/

Miten Ensiapulaisen toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä?

Kaikki muistutukset, palautteet, kantelut, haittatapahtumat, käsitellään ja käydään läpi jokaisen osapuolen kanssa ja pyritään muodostamaan objektiivinen käsitys tapahtuneesta asiasta/muistutukseen johtaneesta tapahtumasta. Muistutuksesta otetaan opiksi ja muutetaan toimintatapoja jos tarvetta on. Ensiapulaisen toimintaa kehitetään jatkuvasti kaikella mahdollisella tavalla.

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle

Muistutukset otetaan käsittelyyn viimeistään kahden päivän sisällä sen saamisesta ja käsitellään loppuun päättäen jatkotoimenpiteistä ja kirjataan ylös viikon sisällä sen saapumisesta.

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Ensiapulaisessa annettava apu ja palvelut ovat asiakkaan voimavaroja tukevia ja edistäviä. Asiakkaan voimavarat kartoitetaan heti hoitosuhteen alussa ja niitä pyritään tukemaan ja edistämään sekä mahdollisesti etsimään lisää. Ensiapulaisen työote on kannustavaa ja kuntouttavaa. Sovitut palvelut, etenkin arkiset askareet, tehdään asiakkaan kanssa yhdessä varaten niihin riittävästi aikaa. Asiakasta kannustetaan olemaan mukana toiminnassa. Asiakkaan kanssa voidaan tehdä toimintakykyä edistäviä harjoitteita esimerkiksi fysioterapeutin antamien ohjeiden mukaan. Asiakkaan toiveiden mukaan voidaan järjestää virkistyspalveluja ja edistää sosiaalisuutta asiakasta mielenkiinnon ja toiveiden mukaan esimerkiksi ulkoilemalla, käymällä erilaisissa tapahtumissa tai järjestämällä aktiviteetteja asiakkaan kotiin. Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan.

Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen

Lasten kanssa ulkoillaan ja heidän liikuntaharrastuksiaan tuetaan ja liikunnallisuuteen kannustetaan.

Asiakkaiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumisen seuraaminen Ensiapulaisessa

Hoitosuhteen alussa kirjataan asiakkaan suunnitelmaan arvio hänen toimintakyvystään. Toimintakyvylle asetetaan realistisia tavoitteita yhteistyössä asiakkaan kanssa. Näihin tavoitteisiin palataan asiakkaan kanssa säännöllisesti väliarvioilla. Palvelukäynneillä Ensiapulaisen henkilöstö arvioi toimintakykyä joka kerralla ja kirjaa sen tarvittaessa asiakastietoihin. Asiakkaan hyvinvointia arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja asiakkaan kanssa yhteistyössä laadittujen tavoitteiden valossa.

Asiakkaiden riittävän ravinnon ja nesteen saannin sekä ravitsemuksen tason seuraaminen

Ensiapulaisen henkilöstö kiinnittää huomiota ruuan hankintaan, monipuolisuuteen ja menekkiin niiltä osin, kuin se asiakkaan kunnioituksen ja itsemääräämisoikeuden puitteissa on mahdollista. Asiakkaan ruokarytmi on yksilöllinen hänen omien tottumustensa mukaisesti. Ensiapulaisen henkilöstö tunnistaa asiakkaan aliravitsemustilan ja puuttuu siihen asiakasta kunnioittavasti ja asianmukaisesti. Asiakkaan niin toivoessa tai hänen tai hänen läheisensä kanssa sovittaessa Ensiapulainen auttaa ruoka-annosten valmistuksessa tai hankinnassa sekä ruoka-aineiden hankinnassa. Ensiapulaisessa annettava ohjaus ja neuvonta perustuu tutkimusten mukaisiin ja yleisesti suositeltaviin ruokavalio-ohjeisiin, ruokarytmiin ja hyvien valintojen tekemiseen näiden pohjalta. Asiakasta kannustetaan terveellisiin ruokailutottumuksiin ja hänet otetaan mukaan ruuanvalmistukseen ja ateriasuunnitteluun asiakkaasta lähtöisin olevien mahdollisuuksien mukaan.

Hygieniakäytännöt

Asiakkaan tarvitsemasta avusta hygienian hoidossa sovitaan jokaisen kanssa yksilöllisesti. Hygienian hoitoa vähintäänkin tarkkaillaan muun palvelutoiminnan ohessa henkilöstön toimesta. Myös suunhoidosta tarvittaessa huolehditaan. Työt tehdään aseptisesti oikein ja yleisten hygieniasäännösten mukaisesti. Ensiapulaisessa noudatetaan hyvää käsihygieniaa. Työvälineet ovat asianmukaiset ja tarvittaessa käytetään käsineitä tai muita henkilösuojaimia.

Hygieniakäytännöt kuuluvat Ensiapulaisen perehdytysohjelmaan.

Asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen Ensiapulaisessa

Ensiapulaisessa asiakkaiden hammashoidon, kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon tai äkillisen kuolemantapauksen tapahtuessa henkilöstö ottaa tarvittaessa asiakkaan puolesta yhteyttä kunnan julkisiin terveydenhuoltopalveluihin tai asiakkaan tai hänen läheisensä osoittamaan yksityiseen palveluntuottajaan jos näin sovitaan. Menettelytapa em. tilanteissa kirjataan yrityksen perehdytyskansioon, johon henkilöstö työsuhteen alussa tutustuu huolellisesti.

Pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyden edistäminen ja seuraaminen

Henkilöstö tarkkailee ja arvioi asiakkaan toimintakykyä ja terveyttä joka asiakaskäynnillä. Lisäksi asiakkaan ja/tai hänen läheisensä kanssa keskustellaan asiakkaan toimintakyvystä ja siinä tapahtuneista muutoksista sekä mahdollisista toiveista ja toimenpiteistä toimintakyvyn parantamiseksi. Havaitut ja sovitut asiat kirjataan hoitosuunnitelmaan. Terveydelliset asiat, kuten lääkitys, ajokorttiterveys ja pitkäaikaissairauksien hoitosuunnitelmat ovat asiakkaan oman lääkärin vastuulla esimerkiksi terveyskeskuksessa. Ensiapulaisen henkilöstö ottaa puheeksi havaitsemansa poikkeukset ja muutokset asiakkaan terveydentilassa ja avustaa käyntiaikojen varaamisessa asiakkaan toivomaan hoitopaikkaan. Terveysasioissa ohjaamista tehdään asiakaskäynneillä tarvittaessa. Tarvittaessa Ensiapulaisen henkilöstö voi lähteä asiakkaan kanssa vastaanotolle ja tehdä tarkennuksia hoitosuunnitelmaan saamiensa terveystietojen perusteella.

Ensiapulaisessa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaava henkilö

Sairaanhoitaja Heli Rainio ja asiakkaan omalääkäri esimerkiksi terveyskeskuksessa. Ensiapulaisen jokainen työntekijä seuraa ja havainnoi, tarvittaessa tutkii käytettävissä olevin keinoin asiakkaan terveydentilaa, raportoi siitä esimiehelle ja mahdollisesti sopimuksen mukaan asiakkaan omaiselle. Tilanteeseen reagoidaan tilanteen vaatimalla tavalla ja hankitaan asiakkaan tarvitsema hoito suun terveydenhuollosta, asiakkaan terveysasemalta tai päivystyksestä.

Ensiapulaisen lääkehoitosuunnitelman seuranta ja päivitys

Lääkehoitosuunnitelma tarkistetaan säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Jos henkilöstön määrä tai tarjottavat työtehtävät olennaisesti muuttuvat tarkistetaan lääkehoitosuunnitelma myös tarvittaessa. Suunnitelman päivitys on Ensiapulaisen johtajan vastuulla.
Lääkehoitosuunnitelmaan tutustuminen ja sen mukaisesti työskentely kuuluu Ensiapulaisen perehdytysohjelmaan.

Ensiapulaisen lääkehoidon vastuuhenkilö

Sairaanhoitaja Heli Rainio, asiakkaan säännöllisestä lääkityksestä ja ajantasaisesta lääkelistan laadinnasta vastaa asiakkaan omalääkäri hoitoyksikössä (esimerkiksi terveyskeskus).

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan?

Asiakas saa tarvitessaan tulosteet omista terveystiedoistaan, päivittäiskirjauksista, sekä väli- ja loppuarvioista joita Ensiapulaisen henkilöstö on hänestä kirjannut hoitosuunnitelmaan. Asiakkaan antamien suostumusten mukaisesti asiakkaan tai hänen läheisensä ollessa estynyt esimerkiksi akuutin sairastumisen takia akuutissa tilanteessa voidaan luovuttaa asiakkaan tilannetta suoraan koskevia tietoja hoitopaikkaan. Näihin on oltava aina asiakkaan allekirjoittama kirjallinen lupa.

Alihankintana tuotetut palvelut

Ensiapulaisella ei ole alihankintana tuotettuja palveluita.

7 ASIAKASTURVALLISUUS

Miten Ensiapulaisessa kehitetään valmiuksia parantaa asiakasturvallisuutta?

Miten Ensiapulaisessa tehdään yhteistyötä muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?

Asiakkaan toimintaympäristön turvallisuutta tarkkaillaan ja epäkohdat otetaan asiakkaan ja/tai hänen läheisensä kanssa puheeksi. Asiakkaan luvalla voidaan epäkohtaa yrittää korjata viemällä tietoa eteenpäin esimerkiksi asukasyhdistykselle tai taloyhtiölle.
Asiakasta hoitava henkilökunta Ensiapulaisessa on asianmukaisesti koulutettua ja käy säännöllisesti täydennyskoulutuksessa. Henkilökunnan omia toiveita ja koulutustarpeita kuunnellaan. Ensiapulaisessa käytettävät koneet ja laitteet ovat turvallisiksi todettuja, henkilökunnan laitetuntemus varmistetaan ja käyttökoulutusta annetaan. Kaikki laitteet pidetään kunnossa ja huolletaan säännöllisesti.
Ensiapulaisen henkilöstö perehdytetään niin sanotun vanhusten suojeluilmoitusten tekemiseen ja tilanteisiin, joissa ammattihenkilöllä on ilmoitusvelvollisuus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä tai ikäihmisestä.
Kaltoinkohtelun merkit otetaan vakavasti ja niihin puututaan. Alueen järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä kehittämällä ja luomalla uusia yhteisiä toimintoja ja seuraamalla eri yhdistysten toimintaa.

Ensiapulaisen henkilöstö

Ensiapulaisessa työskentelee yrityksen aloitusvaiheessa 6.8.2018 yrittäjä ja sairaanhoitaja amk, ensiapukouluttaja Heli Rainio.

Ensiapulaisessa käytettävien sijaisten käytön periaatteet

Yrityksen on tarkoitus verkostoitua alueen muiden saman alan toimijoiden kesken, jolloin akuuteissa sairastapauksissa saadaan jo sovittuihin työtehtäviin tekijä ja asiakkaan päivittäinen hoito turvattua.

Henkilöstövoimavarojen riittävyyden varmistaminen

Yrittäjä pitää hyvää huolta omasta terveydestään ja jaksamisestaan pitämällä säännöllisesti vapaapäiviä ja lomaa. Asiakkaita ja työtehtäviä otetaan vastaan vain sen verran, kuin yksi yrittäjä kykenee niitä tekemään väsymättä kohtuuttomasti.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille.

Henkilökunnan rekrytoinnin periaatteet Ensiapulaisessa

Myöhemmässä vaiheessa Ensiapulaisen toiminnan laajentuessa voidaan henkilöstöön rekrytoida lisää henkilökuntaa. Ehdokkaat haastatellaan yrittäjän toimesta hyvin, painottaen asiakastyöhön soveltuvuutta ja hyvää luonnetta. Ammattitaito todennetaan terveydenhuollon rekistereistä ja työtodistuksista. Ehdokkaan on oltava ehdottoman luotettava ja motivoitunut asiakkaan kotona tehtävään työhön. Ensiapulaiseen palkataan vain valmiita, hoitajatutkinnon suorittaneita henkilöitä. Työtehtävien laadun mukaisesti palkataan henkilöitä, joilla on työtehtävien vaatima koulutuspätevyys. Arvojen on sovittava yhteen Ensiapulaisen arvojen kanssa.

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työs-kentelevien soveltuvuus ja luotettavuus?

Haastattelussa kiinnitetään huomiota henkilön hyvään luonteeseen ja vanhustyön tai lastenhoidon kokemuksen määrään. Haastateltavan edellisiin työnantajiin otetaan mahdollisesti yhteyttä haastateltavan suostumuksella. Lasten kanssa työskentelevät työntekijät esittävät rikosrekisteriotteen Ensiapulaisen vastuuhenkilölle.

Työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytys asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttamiseen Ensiapulaisessa

Ensiapulaisen hoitohenkilöstö perehdytetään huolella kirjallisen perehdytysmateriaalin tukemana yrityksessä noudatettaviin arvoihin ja käytäntöihin. Asiakastyössä tärkeitä periaatteita korostetaan. Uusi työntekijä perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan. Jokainen työntekijä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista asiakastyössä tai asiakkaan hoitosuunnitelmissa. Käytännöt epäkohtien ilmoittamiseen ja riskitilanteiden, tai haittatapahtumien käsittelemiseen kirjataan Ensiapulaisen perehdytyssuunnitelmaan ja käydään läpi jokaisen uuden työntekijän kanssa perehdytysvaiheessa. Ammattihenkilöllä on lainmukainen täydennyskoulutusvelvollisuus ja työnantajana Ensiapulainen huolehtii lain vaatimasta velvollisuudesta tarjota sitä henkilöstölleen.
Uuden työntekijän kanssa tutustutaan asiakastyöhön ja ympäristöihin aluksi yhdessä. Uuden työntekijän kanssa varmistetaan, että hänellä on tiedossa selkeät suunnitelmat, kuinka toimitaan jokapäiväisissä toimissa asiakkaan kanssa tai äkillisissä akuuteissa tapahtumissa.

Ensiapulaisen henkilökunnan täydennyskoulutuksen järjestäminen

Täydennyskoulutustarpeet kartoitetaan ja henkilöstöltä kysytään mielipidettä ja kiinnostusta eri aihealueisiin kehityskeskustelun yhteydessä kerran vuodessa. Jos toimintavuoden aikana järjestetään koulutusta, joka palvelee Ensiapulaisessa tehtävää työtä voidaan siihen osallistumiseen järjestää työntekijälle mahdollisuus. Ensiapulaisen toiminnanjohtaja seuraa eri tahojen, erityisesti paikallisen sairaanhoitopiirin tai kuntayhtymän sekä ammattiliiton koulutustarjontaa.

Toimitilat

Tilojen käytön periaatteet

Ensiapulainen toimii vain asiakkaiden kodeissa. Ensiapulaisella ei ole varsinaisia toimitiloja.

Teknologiset ratkaisut

Ensiapulaisessa ei käytetä kameroita, eikä tallenneta kuvia asiakkaista ja heidän kotiympäristöstään. Turvapuhelinasioissa otetaan yhteys kunnan omaan palveluun ja tarvittaessa järjestetään asiakkaalle kunnan kautta sellainen. Asianmukainen välineiden ja laitteiden käyttö ja alkuohjeistus tulee kunnalta. Ensiapulainen voi auttaa turvapuhelimen hankinnassa, kunnan osoittama työntekijä on vastuussa sen toimintavarmuudesta.

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen?

Apuvälineiden osalta laitteiden ja välineiden hankinnassa voidaan avustaa asiakasta. Käytön alkuohjeistus tapahtuu laitetta tai välinettä luovutettaessa kunnan apuvälinekeskuksen, fysioterapeutin tai yksityisen fysioterapeutin toimesta. Tarvittaessa Ensiapulainen voi järjestää asiakkaalle konsultointiapua. Sekä asiakkaan omat, käytössä olevat laitteet ja välineet että Ensiapulaisessa käytettävät laitteet ja välineet huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan ja asianmukaisesti.

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset?

Jokainen Ensiapulaisen henkilöstöön kuuluva on velvollinen ilmoittamaan laitteiden ja välineiden aiheuttamista vaaratilanteista tai haittatapahtumista välittömästi. Käytäntö kirjataan perehdytyskansioon kaikkien saataville. Vialliset laitteet poistetaan käytöstä ja tarvittaessa hankitaan uusi.

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

Heli Rainio 045-123 8418, asiakaspalvelu@ensiapulainen.fi

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen.

Tietosuoja sekä asiakas- ja henkilötietojen käsittely, viranomaismääräysten ja lainsäädännön noudattaminen Ensiapulaisessa

Asiakastietojen kirjaamisessa noudatetaan kaikilta osin lainmukaisia ohjeita ja sääntöjä. Hyvistä kirjaamiskäytännöistä keskustellaan säännöllisesti yhteisissä kokouksissa ja sovitaan noudatettavat käytännöt.

Ensiapulaisen henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvä perehdytys ja täydennyskoulutus

Tietosuoja- ja tietoturva-asiat käydään läpi Ensiapulaisen perehdytyksessä. Käytännöt ja ohjeistukset lukevat kirjallisina perehdytyskansiossa. Henkilöstön osallistuminen tietosuojaan liittyviin koulutuksiin mahdollistetaan lainsäädännön muuttuessa ja henkilöstön kokiessa siihen tarvetta tai yrityksen vastuuhenkilön katsoessa sen tarpeelliseksi.

Ensiapulaisen tietosuojaselosteen julkisuus

Ensiapulaisen tietosuojaseloste on nähtävillä jokaisella asiakaskäynnillä. Asiakas informoidaan tietosuojaan liittyvistä käytännöistä hoitosuhteen alussa palvelusopimusta tehdessä. Pyynnöstä asiakas tai hänen läheisensä saa selosteen tulostettuna itselleen tutustuttavaksi. Tietosuojaseloste lisätään myös yrityksen verkkosivulle www.ensiapulainen.fi

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Heli Rainio 045-123 8418, asiakaspalvelu@ensiapulainen.fi

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Ensiapulaisessa tehtävää työtä ja sen laatua arvioidaan säännöllisesti henkilöstön kehityskeskusteluissa ja keräämällä asiakaspalautetta. Palautetta kerätään asiakaskäynneillä pitkin vuotta ja asiakasrekisterin perusteella tehtävällä kyselyllä kerran vuodessa. Ensiapulaisen toimintaprosessit ja ohjeet ovat selkeitä ja toimivia. Toiminta on yleisesti läpinäkyvää ja sitä kehitetään jatkuvasti saadun palautteen perusteella. Henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen kiinnitetään huomiota ja henkilöstöä kuunnellaan. Omavalvontasuunnitelmaa ja sen osasuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan ja sovitusti vähintään kerran vuodessa.

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.

Paikka ja päiväys
Hämeenlinna 23.7.2018

Allekirjoitus

Heli Rainio